جریان حول اجسام جریان بند  

جريان حول اجسام جريان بند..
95 صفحه
 
1-1- مقدمه
بیش ازیكصدسال پیش تا كنون جريان حول اجسام جريان بند ( مانع) با سطح مقطع دایره ای ومربعی، توجه بسیاری ازمحققین را به خودجلب كرده است. موضوع جريان حول این اجسام وپدیده پخش گردابه ناشی ازآن به خاطر وجودكاربردهای عملی درمهندسی ازاهمیت زیادی برخورداراست ؛ ازجمله كاربردهای عملی این نوع جريان ها، می توان به جريان حول دودكش ها ، ساختمانها وسازه های بلند، سازه های دریایی، پلهای معلق، بال هواپیما، پروانه

ادامه مطلب  

جریان متناوب (AC) و جريان مستقيم (DC)  

تعریف جريان DC: جريان مستقیم (DC یا جريان پیوسته)، عبور پیوسته جريان الکتریسیته از یک هادی نظیر یک سیم از پتانسیل بالا به پتانسیل کم است. در جريان مستقیم، بار الکتریکی همواره در یک جهت عبور می کند که این امر جريان مستقیم را از جريان متناوب (AC) متمایز می کند.

ادامه مطلب  

جریان در لوله  

انواع جريانات در لوله عبارتند:از جريان داخلی و جريان خارجی. جريان داخلی جريانی است که توسط جداره محصور شده باشد و اثرات لزجت رشد کرده ودر تمام جريان مشاهده گردد. وقتی که جريان یکنواختی از یک سیال وارد یک لوله میشود سرعت سیال تغییراتی خواهد داشت؛برای بررسی تغییرات ابتدا باید قسمت های مختلف جريان سیال پس از ورود به لوله را بشناسیم. ناحیه در حال توسعه(developing flow): در این بخش از لوله که به فاصله Xe از ابتدای لوله بوده و دارای دو ناحیه (viscous)و(inviscid) اس

ادامه مطلب  

مقاله آماده CT ترانس جريان  

 مقاله آماده CT  ترانس جريان
دانلود مقاله آماده CT ترانس جريان
CT ترانس جريان ترانسفورماتور جريان دستگاهی است جهت تبدیل جريان زیاد بمقدار کم (معمولا 5 آمپر ) که برای وسائل اندازه گیری و رله های حفاظتی مناسب می باشد تعداد سیم پیچهای ثانویه این ترانسفورماتورها 2 یا 3 سری بودهکه یکسری برای وسائل اندازه گیری و بقیه برای سیستمهای حفاظتی مورد استفاده قرار می گیرد . ضمناکلاسهای دقت آنها نیز با یکدیگر متفاوت CT ترانس جريان ترانسفورماتور جريان د

ادامه مطلب  

مقاله آماده CT ترانس جريان  

 مقاله آماده CT  ترانس جريان
دانلود مقاله آماده CT ترانس جريان
CT ترانس جريان ترانسفورماتور جريان دستگاهی است جهت تبدیل جريان زیاد بمقدار کم (معمولا 5 آمپر ) که برای وسائل اندازه گیری و رله های حفاظتی مناسب می باشد تعداد سیم پیچهای ثانویه این ترانسفورماتورها 2 یا 3 سری بودهکه یکسری برای وسائل اندازه گیری و بقیه برای سیستمهای حفاظتی مورد استفاده قرار می گیرد . ضمناکلاسهای دقت آنها نیز با یکدیگر متفاوت CT ترانس جريان ترانسفورماتور جريان د

ادامه مطلب  

اساس كار كنتور چيست ؟  

 
اساس كار كنتور چیست ؟ كنتور ها بر اساس نیروی الكترومغناطیس عمل می كنند . می دانیم كه اگر از یك سیم پیچ جريان برق بگذرد در اطراف آن یك میدان مغناطیسس ایجاد می شود كه شدت و جهت این میدان به جريان عبوری از سیم پیچ بستگی دارد . در كنتور های تكفاز دو دسته سیم پیچ وجود دارد كه یكی از آنها دارای تعداد دور كم و قطر بیشتر نسبت به دیگری است . سیم پیچ ضخیمتر با دور كمتر را سیم پیچ جريان و دیگری را سیم پیچ ولتاژ می نامند .

ادامه مطلب  

اساس كار كنتور چيست ؟  

 
اساس كار كنتور چیست ؟ كنتور ها بر اساس نیروی الكترومغناطیس عمل می كنند . می دانیم كه اگر از یك سیم پیچ جريان برق بگذرد در اطراف آن یك میدان مغناطیسس ایجاد می شود كه شدت و جهت این میدان به جريان عبوری از سیم پیچ بستگی دارد . در كنتور های تكفاز دو دسته سیم پیچ وجود دارد كه یكی از آنها دارای تعداد دور كم و قطر بیشتر نسبت به دیگری است . سیم پیچ ضخیمتر با دور كمتر را سیم پیچ جريان و دیگری را سیم پیچ ولتاژ می نامند .

ادامه مطلب  

اساس كار كنتور چيست ؟  

 
اساس كار كنتور چیست ؟ كنتور ها بر اساس نیروی الكترومغناطیس عمل می كنند . می دانیم كه اگر از یك سیم پیچ جريان برق بگذرد در اطراف آن یك میدان مغناطیسس ایجاد می شود كه شدت و جهت این میدان به جريان عبوری از سیم پیچ بستگی دارد . در كنتور های تكفاز دو دسته سیم پیچ وجود دارد كه یكی از آنها دارای تعداد دور كم و قطر بیشتر نسبت به دیگری است . سیم پیچ ضخیمتر با دور كمتر را سیم پیچ جريان و دیگری را سیم پیچ ولتاژ می نامند .

ادامه مطلب  

اساس كار كنتور چيست ؟  

 
اساس كار كنتور چیست ؟ كنتور ها بر اساس نیروی الكترومغناطیس عمل می كنند . می دانیم كه اگر از یك سیم پیچ جريان برق بگذرد در اطراف آن یك میدان مغناطیسس ایجاد می شود كه شدت و جهت این میدان به جريان عبوری از سیم پیچ بستگی دارد . در كنتور های تكفاز دو دسته سیم پیچ وجود دارد كه یكی از آنها دارای تعداد دور كم و قطر بیشتر نسبت به دیگری است . سیم پیچ ضخیمتر با دور كمتر را سیم پیچ جريان و دیگری را سیم پیچ ولتاژ می نامند .

ادامه مطلب  

اساس كار كنتور چيست ؟  

 
اساس كار كنتور چیست ؟ كنتور ها بر اساس نیروی الكترومغناطیس عمل می كنند . می دانیم كه اگر از یك سیم پیچ جريان برق بگذرد در اطراف آن یك میدان مغناطیسس ایجاد می شود كه شدت و جهت این میدان به جريان عبوری از سیم پیچ بستگی دارد . در كنتور های تكفاز دو دسته سیم پیچ وجود دارد كه یكی از آنها دارای تعداد دور كم و قطر بیشتر نسبت به دیگری است . سیم پیچ ضخیمتر با دور كمتر را سیم پیچ جريان و دیگری را سیم پیچ ولتاژ می نامند .

ادامه مطلب  

اساس كار كنتور چيست ؟  

 
اساس كار كنتور چیست ؟ كنتور ها بر اساس نیروی الكترومغناطیس عمل می كنند . می دانیم كه اگر از یك سیم پیچ جريان برق بگذرد در اطراف آن یك میدان مغناطیسس ایجاد می شود كه شدت و جهت این میدان به جريان عبوری از سیم پیچ بستگی دارد . در كنتور های تكفاز دو دسته سیم پیچ وجود دارد كه یكی از آنها دارای تعداد دور كم و قطر بیشتر نسبت به دیگری است . سیم پیچ ضخیمتر با دور كمتر را سیم پیچ جريان و دیگری را سیم پیچ ولتاژ می نامند .

ادامه مطلب  

اساس كار كنتور چيست ؟  

 
اساس كار كنتور چیست ؟ كنتور ها بر اساس نیروی الكترومغناطیس عمل می كنند . می دانیم كه اگر از یك سیم پیچ جريان برق بگذرد در اطراف آن یك میدان مغناطیسس ایجاد می شود كه شدت و جهت این میدان به جريان عبوری از سیم پیچ بستگی دارد . در كنتور های تكفاز دو دسته سیم پیچ وجود دارد كه یكی از آنها دارای تعداد دور كم و قطر بیشتر نسبت به دیگری است . سیم پیچ ضخیمتر با دور كمتر را سیم پیچ جريان و دیگری را سیم پیچ ولتاژ می نامند .

ادامه مطلب  

اساس كار كنتور چيست ؟  

 
اساس كار كنتور چیست ؟ كنتور ها بر اساس نیروی الكترومغناطیس عمل می كنند . می دانیم كه اگر از یك سیم پیچ جريان برق بگذرد در اطراف آن یك میدان مغناطیسس ایجاد می شود كه شدت و جهت این میدان به جريان عبوری از سیم پیچ بستگی دارد . در كنتور های تكفاز دو دسته سیم پیچ وجود دارد كه یكی از آنها دارای تعداد دور كم و قطر بیشتر نسبت به دیگری است . سیم پیچ ضخیمتر با دور كمتر را سیم پیچ جريان و دیگری را سیم پیچ ولتاژ می نامند .

ادامه مطلب  

اساس كار كنتور چيست ؟  

 
اساس كار كنتور چیست ؟ كنتور ها بر اساس نیروی الكترومغناطیس عمل می كنند . می دانیم كه اگر از یك سیم پیچ جريان برق بگذرد در اطراف آن یك میدان مغناطیسس ایجاد می شود كه شدت و جهت این میدان به جريان عبوری از سیم پیچ بستگی دارد . در كنتور های تكفاز دو دسته سیم پیچ وجود دارد كه یكی از آنها دارای تعداد دور كم و قطر بیشتر نسبت به دیگری است . سیم پیچ ضخیمتر با دور كمتر را سیم پیچ جريان و دیگری را سیم پیچ ولتاژ می نامند .

ادامه مطلب  

اساس كار كنتور چيست ؟  

 
اساس كار كنتور چیست ؟ كنتور ها بر اساس نیروی الكترومغناطیس عمل می كنند . می دانیم كه اگر از یك سیم پیچ جريان برق بگذرد در اطراف آن یك میدان مغناطیسس ایجاد می شود كه شدت و جهت این میدان به جريان عبوری از سیم پیچ بستگی دارد . در كنتور های تكفاز دو دسته سیم پیچ وجود دارد كه یكی از آنها دارای تعداد دور كم و قطر بیشتر نسبت به دیگری است . سیم پیچ ضخیمتر با دور كمتر را سیم پیچ جريان و دیگری را سیم پیچ ولتاژ می نامند .

ادامه مطلب  

تحقیق استاندارد حسابداري‌ صورت‌ جريان‌ وجوه نقد  

ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایمبا سلام،محصول دانلودی +{{تحقیق استاندارد حسابداری‌ صورت‌ جريان‌ وجوه نقد}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تحقیق استاندارد حسابداری‌ صورت‌ جريان‌ وجوه نقد و بررسی کامل هدایت میشوید دانلود تحقیق در مورد استاندارد حسابداری‌ صورت‌ جريان‌ وجوه نقد، در قالب doc و در 70 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از مقدمه تحقیق: اطلاعات‌ تاریخ

ادامه مطلب  

سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران  

کتاب فوق‌العاده «سازوکارهای جريان قدرت در جمهوری اسلامی ایران» اثر جناب آقای دکتر سید علی اصغر سلطانی، دانشیار و ریاست محترم دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه باقرالعلوم قم، جز معدود کتاب‌هایی است که در رشته زبان‌شناسی همگانی در حوزه تحلیل گفتمان تألیف شده است. ایشان و جناب آقای دکتر لطف‌الله یارمحمدی از اساتید برجسته رشته زبان‌شناسی در حوزه تخصصی تحلیل گفتمان هستند. متن زیر بخشی از توضیحات جناب استاد در مورد کتاب یاد شده است:
« استاد

ادامه مطلب  

نحوه نصب كنتور تكفاز در مدار چگونه است ؟  

سیم فاز را به سر سیم پیچ جريان وصل نموده و از سر دیگر آن فاز را می گیرند . و دو سر سیم پیچ ولتاژ را به فاز و نول وصل می كنند . زمانی كه مصرف كننده ای به كنتور وصل می شود جريان از سیم فاز و نول می گذرد . بعبارت دیگر جريان مصرف كننده از سیم پیچ جريان می گذرد و در آن یك میدان مغناطیسی ایجاد می كند . سیم پیچ ولتاژ كه همیشه به برق وصل است و دارای یك میدان مغناطیسی ثابت است كه مقدار آن هیچ ارتباطی به مصرف كننده متصل شده به كنتور ندارد . این دو میدان مغناطیسی

ادامه مطلب  

نحوه نصب كنتور تكفاز در مدار چگونه است ؟  

سیم فاز را به سر سیم پیچ جريان وصل نموده و از سر دیگر آن فاز را می گیرند . و دو سر سیم پیچ ولتاژ را به فاز و نول وصل می كنند . زمانی كه مصرف كننده ای به كنتور وصل می شود جريان از سیم فاز و نول می گذرد . بعبارت دیگر جريان مصرف كننده از سیم پیچ جريان می گذرد و در آن یك میدان مغناطیسی ایجاد می كند . سیم پیچ ولتاژ كه همیشه به برق وصل است و دارای یك میدان مغناطیسی ثابت است كه مقدار آن هیچ ارتباطی به مصرف كننده متصل شده به كنتور ندارد . این دو میدان مغناطیسی

ادامه مطلب  

نحوه نصب كنتور تكفاز در مدار چگونه است ؟  

سیم فاز را به سر سیم پیچ جريان وصل نموده و از سر دیگر آن فاز را می گیرند . و دو سر سیم پیچ ولتاژ را به فاز و نول وصل می كنند . زمانی كه مصرف كننده ای به كنتور وصل می شود جريان از سیم فاز و نول می گذرد . بعبارت دیگر جريان مصرف كننده از سیم پیچ جريان می گذرد و در آن یك میدان مغناطیسی ایجاد می كند . سیم پیچ ولتاژ كه همیشه به برق وصل است و دارای یك میدان مغناطیسی ثابت است كه مقدار آن هیچ ارتباطی به مصرف كننده متصل شده به كنتور ندارد . این دو میدان مغناطیسی

ادامه مطلب  

نحوه نصب كنتور تكفاز در مدار چگونه است ؟  

سیم فاز را به سر سیم پیچ جريان وصل نموده و از سر دیگر آن فاز را می گیرند . و دو سر سیم پیچ ولتاژ را به فاز و نول وصل می كنند . زمانی كه مصرف كننده ای به كنتور وصل می شود جريان از سیم فاز و نول می گذرد . بعبارت دیگر جريان مصرف كننده از سیم پیچ جريان می گذرد و در آن یك میدان مغناطیسی ایجاد می كند . سیم پیچ ولتاژ كه همیشه به برق وصل است و دارای یك میدان مغناطیسی ثابت است كه مقدار آن هیچ ارتباطی به مصرف كننده متصل شده به كنتور ندارد . این دو میدان مغناطیسی

ادامه مطلب  

نحوه نصب كنتور تكفاز در مدار چگونه است ؟  

سیم فاز را به سر سیم پیچ جريان وصل نموده و از سر دیگر آن فاز را می گیرند . و دو سر سیم پیچ ولتاژ را به فاز و نول وصل می كنند . زمانی كه مصرف كننده ای به كنتور وصل می شود جريان از سیم فاز و نول می گذرد . بعبارت دیگر جريان مصرف كننده از سیم پیچ جريان می گذرد و در آن یك میدان مغناطیسی ایجاد می كند . سیم پیچ ولتاژ كه همیشه به برق وصل است و دارای یك میدان مغناطیسی ثابت است كه مقدار آن هیچ ارتباطی به مصرف كننده متصل شده به كنتور ندارد . این دو میدان مغناطیسی

ادامه مطلب  

نحوه نصب كنتور تكفاز در مدار چگونه است ؟  

سیم فاز را به سر سیم پیچ جريان وصل نموده و از سر دیگر آن فاز را می گیرند . و دو سر سیم پیچ ولتاژ را به فاز و نول وصل می كنند . زمانی كه مصرف كننده ای به كنتور وصل می شود جريان از سیم فاز و نول می گذرد . بعبارت دیگر جريان مصرف كننده از سیم پیچ جريان می گذرد و در آن یك میدان مغناطیسی ایجاد می كند . سیم پیچ ولتاژ كه همیشه به برق وصل است و دارای یك میدان مغناطیسی ثابت است كه مقدار آن هیچ ارتباطی به مصرف كننده متصل شده به كنتور ندارد . این دو میدان مغناطیسی

ادامه مطلب  

نحوه نصب كنتور تكفاز در مدار چگونه است ؟  

سیم فاز را به سر سیم پیچ جريان وصل نموده و از سر دیگر آن فاز را می گیرند . و دو سر سیم پیچ ولتاژ را به فاز و نول وصل می كنند . زمانی كه مصرف كننده ای به كنتور وصل می شود جريان از سیم فاز و نول می گذرد . بعبارت دیگر جريان مصرف كننده از سیم پیچ جريان می گذرد و در آن یك میدان مغناطیسی ایجاد می كند . سیم پیچ ولتاژ كه همیشه به برق وصل است و دارای یك میدان مغناطیسی ثابت است كه مقدار آن هیچ ارتباطی به مصرف كننده متصل شده به كنتور ندارد . این دو میدان مغناطیسی

ادامه مطلب  

نحوه نصب كنتور تكفاز در مدار چگونه است ؟  

سیم فاز را به سر سیم پیچ جريان وصل نموده و از سر دیگر آن فاز را می گیرند . و دو سر سیم پیچ ولتاژ را به فاز و نول وصل می كنند . زمانی كه مصرف كننده ای به كنتور وصل می شود جريان از سیم فاز و نول می گذرد . بعبارت دیگر جريان مصرف كننده از سیم پیچ جريان می گذرد و در آن یك میدان مغناطیسی ایجاد می كند . سیم پیچ ولتاژ كه همیشه به برق وصل است و دارای یك میدان مغناطیسی ثابت است كه مقدار آن هیچ ارتباطی به مصرف كننده متصل شده به كنتور ندارد . این دو میدان مغناطیسی

ادامه مطلب  

نحوه نصب كنتور تكفاز در مدار چگونه است ؟  

سیم فاز را به سر سیم پیچ جريان وصل نموده و از سر دیگر آن فاز را می گیرند . و دو سر سیم پیچ ولتاژ را به فاز و نول وصل می كنند . زمانی كه مصرف كننده ای به كنتور وصل می شود جريان از سیم فاز و نول می گذرد . بعبارت دیگر جريان مصرف كننده از سیم پیچ جريان می گذرد و در آن یك میدان مغناطیسی ایجاد می كند . سیم پیچ ولتاژ كه همیشه به برق وصل است و دارای یك میدان مغناطیسی ثابت است كه مقدار آن هیچ ارتباطی به مصرف كننده متصل شده به كنتور ندارد . این دو میدان مغناطیسی

ادامه مطلب  

نحوه نصب كنتور تكفاز در مدار چگونه است ؟  

سیم فاز را به سر سیم پیچ جريان وصل نموده و از سر دیگر آن فاز را می گیرند . و دو سر سیم پیچ ولتاژ را به فاز و نول وصل می كنند . زمانی كه مصرف كننده ای به كنتور وصل می شود جريان از سیم فاز و نول می گذرد . بعبارت دیگر جريان مصرف كننده از سیم پیچ جريان می گذرد و در آن یك میدان مغناطیسی ایجاد می كند . سیم پیچ ولتاژ كه همیشه به برق وصل است و دارای یك میدان مغناطیسی ثابت است كه مقدار آن هیچ ارتباطی به مصرف كننده متصل شده به كنتور ندارد . این دو میدان مغناطیسی

ادامه مطلب  

بررسی CT القایی ترانس جریان  

بررسی CT القایی ترانس جريان
پروژه رشته مهندسی برق، مقدمه: برای اندازه گیری جريان های نیروگاههای برق و سیستمهای فرعی معمولا از CT القایی با هسته و سیم پیچ استفاده می كنند. برای اندازه گیری ولتاژ از ترانسفورمر های ولتاژ خازنی نوع تقسیم ولتاژ PD استفاده میكنند. بنابراین تجهیزات برقی بسوی ولتاژ ها و ظرفیتها ی بالا و ماشینها به ...
گزارش کارآموزی

ادامه مطلب  

دانلود فایل ( بهبود رفتار نرم شدن منطقه متاثر از حرارت كارسخت شده Al-6Mg به كمك جريان پالسي در فرآيند TIG  

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشدبه صفحه دانلود فایل(بهبود رفتار نرم شدن منطقه متاثر از حرارت كارسخت شده Al-6Mg به كمك جريان پالسی در فرآیند TIG)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{بهبود رفتار نرم شدن منطقه متاثر از حرارت كارسخت شده Al-6Mg به كمك جريان پالسی در فرآیند TIG}را دانلود خواهید کرد بهبود رفتار نرم شدن منطقه متاثر از حرارت كارسخت شده Al-6Mg به كمك جريان پالسی در فرآیند TIG
ادام

ادامه مطلب  

دانلود فایل ( بهبود رفتار نرم شدن منطقه متاثر از حرارت كارسخت شده Al-6Mg به كمك جريان پالسي در فرآيند TIG  

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشدبه صفحه دانلود فایل(بهبود رفتار نرم شدن منطقه متاثر از حرارت كارسخت شده Al-6Mg به كمك جريان پالسی در فرآیند TIG)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{بهبود رفتار نرم شدن منطقه متاثر از حرارت كارسخت شده Al-6Mg به كمك جريان پالسی در فرآیند TIG}را دانلود خواهید کرد بهبود رفتار نرم شدن منطقه متاثر از حرارت كارسخت شده Al-6Mg به كمك جريان پالسی در فرآیند TIG
ادام

ادامه مطلب  

 

.......
.........................
.....................................................
من مسلمانم.
قبله ام یك گل سرخ.
جانمازم چشمه، مهرم نور.
دشت سجاده من.
من وضو با تپش پنجره ها می گیرم.
در نمازم جريان دارد ماه ، جريان دارد طیف.
سنگ از پشت نمازم پیداست:
همه ذرات نمازم متبلور شده است.
من نمازم را وقتی می خوانم 
كه اذانش را باد ، گفته باد سر گلدسته سرو.
من نمازم را پی "تكبیره الاحرام" علف می خوانم،
پی "قد قامت" موج.
 
كعبه ام بر لب آب ،
كعبه ام زیر اقاقی هاست.
کعبه ام مثل نسیم می رود باغ به ب

ادامه مطلب  

دانلود تحقيق بررسي و كالبدشكافي جريان صدر در عراق -کامل و جامع  

چكیده تحقیق حاضر كه به بررسی و كالبدشكافی جريان صدر در عراق میپردازد در ابتدا مقدمه ای كوتاه از كشور عراق و تنوع و شكافهای قومی در آن كشور و جایگاه خانواده صدر می پردازد و سپس وارد مباحث اساسی این گروه و كالبدشكافی آن می گردد. شیعه به عنوان اكثریت جمعیت عراق برای اولین بار پس از 1300 سال، حكومت را د
ادامه مطلبbytadl

ادامه مطلب  

دانلود شبيه سازي سه بعدي جريان سيال - خرید آنلاین و دریافت  

بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید
با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی شبیه سازی سه بعدی جريان سیال وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. در این مقاله شبیه سازی سه بعدی جريان سیال، انتقال حرارت و انتقال جرم در تاندیش ریخته گری مداوم فولاد مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد.
ادامه مطلبyasdlf

ادامه مطلب  

دریافت فایل تحقیق انتقال حرارت و جريان سيال در محيط هاي متخلخل - پرداخت و دانلود آنی  

دانلود تحقیق در مورد انتقال حرارت و جريان سیال در محیط های متخلخل، در قالب doc و در 130 صفحه، قابل ویرایش، شامل چكیده، فصل اول: مقدمه، 1-1- تعریف محیط متخلخل، 1-2- پیشینه تاریخی، 1-3- تخلخل، 1-4- نفوذپذیری، فصل دوم: بحث انتقال
ادامه مطلبgama21

ادامه مطلب  

دوچرخه  

بعد از مدت ها امروز 1 ساعتی دوچرخه سواری استقامتی كردم خیلی خوب بود عضلات رو به كار انداخت مفید بود هنوز احساس خستگی تو پاهامه.دقت كردی رفته رفته داره قدرت پایین میاد؟
دارم پیر میشم ولی هنوز قدرته پابرجاست
اون جريان دكتر "ا"رو چیكار كنم؟از لطف  "م" همه جريانو میدونن! امروز "ح" بهم میگه خبری نشد از اون جريان؟!
آخه چرا؟ آدمم این همه دهن لق...
چقدر خستم
خوابم میاد

ادامه مطلب  

كاهش آب زاينده رود  

تداوم خشكسالی و كاهش جريان آب رودخانه زاینده در طول ماههای اخیر، سبب خشك شدن این رودخانه در محدوده اصفهان شد. هم اكنون از مسیر 350 كیلومتری زاینده رود از سراب تا پایاب، این رودخانه تنها در مسیر 120 كیلومتری پس از خروجی سد زاینده رود جريان دارد و بقیه این مسیر خشك و بی آب است.

ادامه مطلب  

- گلف استریم چیست؟  

«گلف استریم» یا «جريان خلیج» جريانی از آب گرم در اقیانوس اطلس است. این جريان وسیع آب گرم، همواره از خلیج مكزیك به سوی شمال شرقی جريان دارد. یك انشعاب از این جريان، به جزایر ناری می رسد، سپس به طرف جنوب متمایل می شود و در طول اقیانوس اطلس جنوبی حركت می كند، شعبه ای دیگر از آن،‌در سواحل غربی اروپای شمالی جريان می یابد.

ادامه مطلب  

- گلف استریم چیست؟  

«گلف استریم» یا «جريان خلیج» جريانی از آب گرم در اقیانوس اطلس است. این جريان وسیع آب گرم، همواره از خلیج مكزیك به سوی شمال شرقی جريان دارد. یك انشعاب از این جريان، به جزایر ناری می رسد، سپس به طرف جنوب متمایل می شود و در طول اقیانوس اطلس جنوبی حركت می كند، شعبه ای دیگر از آن،‌در سواحل غربی اروپای شمالی جريان می یابد.

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1